вторник, 22 май 2018 г.

"Light"

"Light" - exhibition in Varna, Bulgaria. 12.04 - 2.05.2018

... in a rainy April day, standing among the wet leaves of the cold landscape, I felt the warmth of an invisible ray of sun light. It was as if it had pierced through all the space between the sky and the earth, to get to me precisely and to remind me that I don't need to see the origin of the light in order to feel its presence. All things visible are in our sight thanks to the light. We all reflect it. It is there even in the gloomiest day...  

... в дъждовен априлски ден; застанала сред мокрите листа на студения пейзаж, почувствах топлината на невидим слънчев лъч. Като че ли беше пробил цялото пространство от небето до земята, за да достигне точно до мен и да ми припомни, че не е необходимо да виждам източника на светлината, за да усетя присъствието ѝ. Всичко видимо е пред нас благодарение на нея. Всички ние я отразяваме. И в най-мрачния ден тя присъства...

 40/30

 40/30

 60/70

 60/70 

 65/46

 50/50

  50/50

 65/55

 70/50

 65/46

 70/60

 50/60

 80/80

 80/70

 40/60

 40/40

 40/40

40/60












четвъртък, 4 май 2017 г.

Golden seas

  The year is 2013 and I had very interesting task. I had to create an old eastern ports, lands and ships on a gold-plated surface. The project belongs to Boris Delchev - a Bulgarian decorator. The emptiness out of the golden leafs was covered with very old tapestry or wall-paper.

  Годината е 2013 и аз имах много интересна задача. Трябваше да създам стари източни пристанища, земи и кораби върху позлатена повърхност. Проектът принадлежи на Борис Делчев - български декоратор. Празното пространство извън позлатата беше покрито с много стар гоблен или тапет. 











четвъртък, 5 януари 2017 г.

Year 2016

To me 2016 was very dynamic year as I am talking about my professional path of an artist. I had two solo and I had participated in few other exhibitions. I was overcome by an idea that couldn't happen the way I wanted, but I found many lessons to learn from that.
Here I share the images that I transferred to the surface of the canvas guided by clear or sometimes blurry motivations and I hope that during 2017 the force will be with me more unconditional, brave and pure! 

2016-та година за мен беше динамична по отношение на професионалния ми път като художник. Имах две самостоятелни и няколко участия в общи изложби. Бях завладяна от идея, която не се осъществи така, както на мен ми се искаше, но в случилото се имаше много поуки за мен. Споделям тук образите, които пренесох върху повърхността на платното водена от ясни и неясни мотиви и се надявам, че през 2017-та година силата ще бъде с мен, много по-категорична, смела и чиста!


 120/140

 70/95

 40/40

 45/70

 70/50

 50/50

 70/95

 70/50

 50/40

 95/60

 50/40

 45/70

 65/65

 65/65

 70/95

 45/70

 50/50

 46/46

 50/50

 60/140

 50/30

 45/70

 60/75

 90/70

 100/80

 70/100

 50/34

 30/30

 30/30

 30/30

 30/30

  30/30