петък, 21 декември 2018 г.

Forest and Town

 "Let's slip into the labyrinth of our consciousness-subconscious to look for the visions that excite us and move the layers of archetypes piled up in our genes. This is the adventure we jumped into, we - the authors of this exhibition - Petia The Forest and Tech The Town, thus bringing closer the contrasts of our selves. The forest is alive. It shelters the memory of life in its hair. It sometimes reveals its secret paths, lets through, throws light over its hidden signs for the travellers to see while passing on their way from town to town. The town is alive.It shelters the earthly chaos of minds and fates. Sometimes it recalls the forest, whose land it has taken, feels it in its walls and then it starts raining and the games of the kids remind the town of the wind that swirls the young leaves. The forest secretly passes through the town. The town may have taken the forest's land but there will be always something in it to bring up the memory of the forest."

"Да се вмъкнем в лабиринта на съзнание-подсъзнанието, за да потърсим образите, които ще ни развълнуват и ще раздвижат за пореден път пластовете на натрупаните в гените архетипи. Това е приключението, в което се впуснахме ние, авторите на тази изложба - Петя гората и Теч градът. Контрастите на нашите същности се приближиха. Гората е жива. Тя подслонява в косите си спомените за живота. Понякога разкрива тайните си пътеки, пропуска, осветява скритите си знаци, за да ги види преминаващият пътник, тръгнал от град към град. Градът е жив. Той приютява земния хаос от съзнания и съдби. Понякога си спомня за гората, чиито земи е заел, усеща я в стените си и тогава завалява дъжд, а игрите на деца му напомнят за вятъра, завихрящ младите листа. Гората тайно преминава през града. Градът може да измести гората, но винаги нещо в него ще му припомня за нея."  Гора и град - изложба на Петя Денева и Теодора Дончева - Теч


Town, Teodora Doncheva - Techwoo


 30/30 cm

 30/30 cm

 40/70 cm

 40/70 cm

 40/70 cm

 40/70 cm

 40/70 cm

 40/70 cm, Sold

 40/35 cm

 40/40 cm


40/70 cm


Forest - Petya Deneva
 40/70 cm

 40/70 cm

 40/30 cm

 70/40 cm

 30/30 cm

 40/30 cm

 40/70 cm

 40/70 cm

 40/70 cm

 40/70 cm

70/40 cm, Sold

Teodora Doncheva - Techwoo and Petya Deneva
 30/30 cm

40/25 cm, Sold


вторник, 22 май 2018 г.

"Light"

"Light" - exhibition in Varna, Bulgaria. 12.04 - 2.05.2018

... in a rainy April day, standing among the wet leaves of the cold landscape, I felt the warmth of an invisible ray of sun light. It was as if it had pierced through all the space between the sky and the earth, to get to me precisely and to remind me that I don't need to see the origin of the light in order to feel its presence. All things visible are in our sight thanks to the light. We all reflect it. It is there even in the gloomiest day...  

... в дъждовен априлски ден; застанала сред мокрите листа на студения пейзаж, почувствах топлината на невидим слънчев лъч. Като че ли беше пробил цялото пространство от небето до земята, за да достигне точно до мен и да ми припомни, че не е необходимо да виждам източника на светлината, за да усетя присъствието ѝ. Всичко видимо е пред нас благодарение на нея. Всички ние я отразяваме. И в най-мрачния ден тя присъства...

 40/30, Sold

 40/30

 60/70

 60/70 

 65/46, Sold

 50/50

  50/50, Sold

 65/55

 70/50, Sold

 65/46, Sold

 70/60

 50/60

 80/80, Sold

 80/70

 40/60, Sold

 40/40

 40/40, Sold

40/60