петък, 24 януари 2014 г.

Mountain

2011 I had a dream of a sky phenomenon. While travelling - flash of dark mountain silhouette, a dog waiting. How high is the mountain? Higher than my dreams, but I started tracking it up. 

2011 г.
Сънувах силует на тъмна планина, покрила светлината. Градът с екипажа си потъваше в ниското море. Потеглих през планинските коси и в стръмното се срещнах със спътник, който ме очакваше. Земята след това се промени.
Сянката пристъпваше сред сенките. Нюанси на надеждата се виждаха през клоните.
Невероятно! На небето светеше вълнение, а земята се отмиваше в лъчите му и камъните се издигаха насреща като стръмни великани.
На билото небето се разстилаше над всички минерали! Вървях в прилива. Измих лицето си.
Светкавиците на умората огряха пътя и светлата градина.

Technique: oil/canvas
Техника: масло/платно

130/150
130/150
150/130
50/50
150/130
50/50
130/130
130/130
50/50


събота, 18 януари 2014 г.

Green world

2010 I came back to the swampy park. It was spring again. I had my sketches and a new motivation and inspiration - rainy hours in my studio and a healing process - close to meditation.
*
В зеления свят не остават човешки следи,
тревата расте, водата след всяко докосване, равна е.
В зеления свят не съществувам, 
водата е облачна, в небето потъвам.
Шумящият дъжд пресича пейзажа, пресича очите, лицата, ръцете.
Премахва дъждът, блести и приспива.
Без да знаеш, завинаги ли, за малко ли, нищо не оставя.
Нищо на ум не остава.

Technique: oil/canvas
Техника: масло/платно

100/110

85/110
85/110
100/110

70/46

90/70

70/100

46/35

понеделник, 13 януари 2014 г.

Reflections

2006 was my last year in the Art Academy. At its end I had to focus the rays of my thoughts at one point and create an exhibition for my graduation. It wasn't clear at all, but one day I saw the first signs of an idea - a lion, eagles, lights, mixed elements from the city that I live. Thinking about the dark tones in me I wanted to change that and escape in the light, I wanted to be almost  transparent and I did it. I jumped into the paintings as a reflection, participating in the life of the reflections of the city.

2006-та беше последната ми година в Художествената академия. В края й трябваше да събера лъчите на мислите си в едно, за да създам изложба за моето дипломиране. Не ми беше никак ясно, но един ден видях първите следи от една идея - лъв, орли, светлини, смесени елементи от града, в който живея. Мислейки за тъмните тонове в мен, исках да направя промяна и да избягам към светлината, исках да бъда почти прозрачна и го направих. Скочих в картината като отражение, съучастваща в живота на отраженията на града. 

Technique: acrylic/canvas
Техника: акрил/платно

140/150
140/150
140/120
140/160
140/130
140/140

неделя, 12 януари 2014 г.

liquid drawings: For Kolio Karamfilov (1963-2014)

liquid drawings: For Kolio Karamfilov (1963-2014): R.I.P. Kolio! You are and always will be a great inspiration. Почивай в мир, Кольо! Ти си и винаги ще бъдеш истинско вдъхновение...

сряда, 8 януари 2014 г.

Awakening

Spring, 2004,
I was fascinated by the lakes and the reflections in the waters while walking in the wild swampy park. Frog's orchestras, flies, muddy paths, young leafs, moving branches of toll bushes and trees, I felt like I'm in a dreamy jungle. My favorite place to walk! But at that time my pallet and my entire self were far from the bright days color. I was in the deep blue of the morning light. I was blue roamer always hiding in his sleep longing to dream, but at that time something changed and I started thinking for awakening.

Пролетта, 2004 г.,
Бях завладяна от езерата и отраженията във водите, разхождайки се из дивия и блатист парк. Жабешки оркестри, мухи, разкаляни пътеки, млади листа, помръдващи клони на високи храсталаци и дървета. Чувствах се като в сънно унесена джунгла. Моето любимо място за разходки! Но по онова време палитрата ми и самата аз, бяхме далеч от светлите тонове на деня. Бяхме в дълбокото синьо на утринната светлина. Бях тъжен скитник, винаги скриващ се в съня, копнеещ за сънища, но тогава нещо се промени и аз започнах да мисля за пробуждане.

Technique: oil/canvas
Техника: масло/платно

140/150

140/150

140/150

140/150